Doctor & Lifestyle

พญ. อโนชา เพชรรัตน์

พญ. อโนชา เพชรรัตน์

สาขา: เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

หากพูดถึงเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) เป็นการชะลอให้ความเสื่อมเกิดขึ้นช้าลง และฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้น โดยเน้นจากภายในสู่ภายนอก เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีให้อยู่กับเราได้นานที่สุด จนถึงบั้นปลายของชีวิต ซึ่งแนวทางในการดูแลสุขภาพนั้น นอกจากสุขภาพทางกายแล้ว ยังต้องดูแลสุขภาพทางใจ ให้ควบคู่กันไป โดยเราสามารถเริ่มได้จากการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตที่สมดุล ทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายให้น้อยลง พักผ่อนให้เพียงพอเหมาะสม หาโอกาสออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จัดการกับความเครียด และดูแลจิตใจให้ดี รวมถึงอาจมีการรับประทานอาหารเสริมร่วมด้วยหากจำเป็น