ทีมแพทย์

พญ. อโนชา เพชรรัตน์

พญ. อโนชา เพชรรัตน์
สาขา: เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สมาชิกแพทยสภา
 • 8 th A4M Thailand congress of Anti Aging & Aesthetic Medicine 2016
 • 5 th Introduction to Practical CellTherapy Workshop, 2015
 • New Trend in Anti-aging Medicine, 2014
 • Chelation Therapy Experience update of 2013 – Chelation Therapy, 2011
 • Poster presentation at OARSI-World Congress on osteoarthritis 2013 at Philadelphia, PA USA. -The Efficacy of a Standardized Rose-hip Powder containing seed shells compared with Glucosamine sulfate in patients with osteoarthritis of the knee-A blinded,parallel, randomized study, Osteoarthritis and Cartilage 21 (2013) S216.
นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล
สาขา: ตจวิทยา (Dermatology M.Sc.)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ผิวหนังและความงาม (Dermatology and Aesthetics)

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโทเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย
 • The efficacy and safety of 0.5% Topical timolol in skin barrier restoration after ablative fractional CO2laser treatment for atrophic acne scars: a split face randomized doubleblind placebo-controlled trial (รางวัลวิจัยดีเด่น First runner-up award, 3rd Research Day, ระดับแพทย์ประจำ บ้านต่อยอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 • The study of efficacy and safety of SNAIL8 Advanced Serum as adjunctive treatment in post-acne Erythema reduction in mild to moderate acne, double-blinded, randomized placebo-controlled trial

ทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

นพ. ธนยศ สูยะโพธ

นพ. ธนยศ สูยะโพธ
TANAYOS SUYABODHA, MD.
สาขา: ศัลยศาสตร์ (Surgery) / ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2538
Permission to practice medicine since 1995

นพ. ปัญญา ตันเทอดทิตย์

นพ. ปัญญา ตันเทอดทิตย์
สาขา: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) / โสตศอนาสิกวิทยา (Otolaryngology)

ทีมแพทย์ Slim คลินิก

นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล

นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล
สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย
 • สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
 • วิจัยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร เรื่อง Efficacy of IV NAC for prevention of post-embolization syndrome in patients with HCC undergoing TACE (รองชนะเลิศอันดับ 1)
 • Severe Manifestations and Grave Prognosis in Young Patients with Gastric Cancer in Thailand
 • Article 64, Volume 17, Issue 7, July 2016, ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
 • Efficacy of IV NAC for Prevention of Post-Embolization Syndrome in Patients With HCC Undergoing TACE
 • April 2016 Volume 150, Issue 4, Supplement 1, Page S513, GASTROENTEROLOGY
นพ. พลเดช วิชาจารย์

นพ. พลเดช วิชาจารย์
สาขา: ศัลยแพทย์ทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง