การตรวจ AGEs สารแห่งความชรา

AGEs ย่อมาจาก Advanced Glycation End Products (ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากไกลเคชั่นขั้นสูงคือโปรตีนหรือลิพิดที่กลายเป็นไกลเคตอันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับน้ำตาล ) ซึ่งเป็นสารสำคัญในงานวิจัยทางการแพทย์และโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดเซลล์ในร่างกายที่ถูกเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะในกระบวนการเกิดเซลล์ที่ถูกเสื่อมสภาพด้วยอะไรก็ตามที่เรียกว่ากลูโคส (glucose) ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการเผาไหม้พลังงานในร่างกาย

AGEs สร้างขึ้นจากกระบวนการชีวเคมีที่เรียกว่า ไกลเคชั่น (glycation) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลภายในเลือดเช่นกลูโคสปนเปื้อนกับโปรตีนต่าง ๆ ในร่างกาย ผลของกระบวนการนี้คือกำเนิดสาร AGEs ซึ่งสามารถสะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายได้ เช่น ผิวหนัง เส้นเลือด เนื้อเยื่ออุดกั้นหัวใจ และอวัยวะอื่น ๆ

การสะสมของสาร AGEs ในร่างกายมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อและอวัยวะ ซึ่งสามารถเป็นสาเหตุของภาวะเสื่อมสภาพทางชีวภาพและภาวะโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ สมองเสื่อ

ดังนั้น การตรวจวัดระดับ AGEs (Advanced Glycation End Products) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินระดับสาร AGEs ในร่างกาย เพื่อให้เราสามารถประเมินภาวะเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพทางชีวภาพและภาวะโรคต่าง ๆ ได้ การตรวจ AGEs อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การวัดระดับ AGEs ในเลือดหรือตรวจวัดผ่านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง

การตรวจวัด AGEs อาจมีความสำคัญในการวินิจฉัยและติดตามภาวะเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับเสื่อมสภาพของเซลล์และอวัยวะในร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ หรือภาวะเสื่อมสภาพสมอง เพื่อให้สามารถรับมือและดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมในการป้องกันหรือควบคุมภาวะเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม การตรวจวัด AGEs อาจต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลและตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเรื่องราวทางการแพทย์อย่างเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคคลที่สนใจเรื่องนี้

การตรวจวัดระดับสาร AGEs สามารถนำมาใช้ในการประเมินภาวะเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพทางชีวภาพและภาวะโรคต่าง ๆ ได้สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคหรือสภาวะต่อไปนี้

  1. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน: การตรวจวัด AGEs สามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงต่อการพัฒนาภาวะแทรกซ้อนทางเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต และภาวะแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับเสื่อมสภาพทางเนื้อเยื่อในร่างกาย
  2. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพทางเนื้อเยื่อ: การตรวจวัด AGEs อาจช่วยในการประเมินภาวะเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในเนื้อเยื่อต่าง ๆ
  3. ผู้สูงอายุ: การตรวจวัด AGEs อาจช่วยในการประเมินภาวะเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพทางชีวภาพของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียฟังก์ชันเชิงประสิทธิภาพของอวัยวะต่าง ๆ

การตรวจสาร AGEs ไม่ได้จำกัดเฉพาะ กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพ หรือโรคเท่านั้น แต่สามารถนำมาใช้ในบุคคลทั่วไป ที่สนใจสุขภาพและความสมดุลของร่างกายอีกด้วย

การตรวจสาร AGEs อาจช่วยในการประเมินสภาพการเผาผลาญของเซลล์และอวัยวะในร่างกาย โดยจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมสาร AGEs ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพทางชีวภาพ และภาวะโรคต่าง ๆ

สาเหตุที่ทำให้ระดับสาร AGEs ในร่างกายสูงขึ้นอาจมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเกิดและสะสมของสาร AGEs ดังนี้

  1. อายุ: ระดับสาร AGEs ในร่างกายมักเพิ่มขึ้นตามอายุ เนื่องจากกระบวนการเกิดและสะสมของสาร AGEs เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นประจำในระยะเวลา
  2. โรคเบาหวาน: ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมักมีระดับสาร AGEs สูงกว่าปกติ เนื่องจากเป้าหมายการเคลื่อนย้ายของน้ำตาลในร่างกายไม่สมดุล ทำให้เกิดกระบวนการกลูโคสิลเคชัน (glycation) ได้มากขึ้น
  3. การบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง: การบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เช่น อาหารหวาน อาหารที่ผ่านกระบวนการความร้อน เผาไหม้ และกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป และอาหารที่ผ่านกระบวนการทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ เป็นต้น สามารถทำให้เกิดการสะสมของสาร AGEs ในร่างกายได้
  4. การสูบบุหรี่: สารพิษจากบุหรี่สามารถเพิ่มกระบวนการเกิดและสะสมของสาร AGEs ในร่างกายได้
  5. สภาวะเสี่ยงอื่นๆ: บางสภาวะเสี่ยงเช่น อ้วน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภคมากเกินไป และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ อาจมีผลในการเพิ่มสาร AGEs ในร่างกาย

อีกทั้งสภาวะที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสภาพทางชีวภาพอื่นๆ โดยเฉพาะโรคที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกาย อาจมีความสัมพันธ์กับการสะสมของสาร AGEs ในร่างกาย

การเลือกทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลและสารอาหารสมดุล การเลิกสูบบุหรี่ การออกกำลังกายและการรักษาสุขอนามัยที่ดี เป็นตัวช่วยในการลดสาร AGEs ในร่างกาย

หากคุณสนใจในการตรวจสาร AGEs ควรรับคำแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ชะลอวัย เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับ จากการตรวจดังกล่าว โดยแพทย์จะสามารถประเมินความเหมาะสมและซักประวัติด้านสุขภาพของคุณเพื่อเตรียมการตรวจอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับคุณได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาได้ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.
โทร. 091-770-6640 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1189

การตรวจ AGEs สารแห่งความชรา